لیست قیمت چاپ فوم بورد

(بروزرسانی تیر ۱۳۹۹)

سایز فوم بوردفوم بورد 5 میل با چاپ فتوگلاسه و لمینیت سرد ماتفوم بورد 10 میل با چاپ فتوگلاسه و لمینیت سرد ماتفوم بورد 5 میل با چاپ کوتد و لمینیت ماتفوم بورد 10 میل با چاپ کوتد و لمینیت ماتفوم بورد 5 میل با چاپ کوتدفوم بورد 10 میل با چاپ کوتد
20x307/000 تومان
گلاسه با سلفون مات یا براق
8/500 تومان
گلاسه با سلفون مات یا براق
********************
30x4014/000 تومان
گلاسه با سلفون مات یا براق
17/000 تومان
گلاسه با سلفون مات یا براق
********************
35x5032/000 تومان37/000 تومان32/000 تومان37/000 تومان25/000 تومان32/000 تومان
45x6052/000 تومان59/000 تومان52/000 تومان59/000 تومان40/000 تومان47/000 تومان
50x7062/000 تومان72/000 تومان62/000 تومان72/000 تومان48/000 تومان62/000 تومان
60x90100/000 تومان115/000 تومان100/000 تومان115/000 تومان75/000 تومان90/000 تومان
100x70120/000 تومان140/000 تومان120/000 تومان140/000 تومان95/000 تومان120/000 تومان
100x140250/000 تومان300/000 تومان250/000 تومان300/000 تومان200/000 تومان250/000 تومان