لیست قیمت چاپ پلات

(بروزرسانی تیر ۱۳۹۹)

سایزکوتد 80 گرم (قیمت به تومان)کوتد 120 گرم (قیمت به تومان)کوتد 160 گرم (قیمت به تومان)کوتد 180 گرم (قیمت به تومان)فتوگلاسهفتو ابریشمی
چاپ پلات 35x50 cm
(حداقل سفارش 2 عدد یا مضرب زوج )
5/000 تومان6/000 تومان8/000 تومان9/000 تومان10/000 تومان20/000 تومان
چاپ پلات 45x60 cm
(حداقل سفارش 2 عدد یا مضرب زوج )
7/000 تومان9/000 تومان11/000 تومان13/000 تومان14/000 تومان30/000 تومان
چاپ پلات 50x70 cm
(حداقل سفارش 2 عدد یا مضرب زوج )
10/000 تومان12/000 تومان16/000 تومان18/000 تومان19/000 تومان40/000 تومان
چاپ پلات 60x90 cm14/000 تومان18/000 تومان22/000 تومان25/000 تومان27/000 تومان50/000 تومان
چاپ پلات 100x70 cm18/000 تومان21/000 تومان28/000 تومان32/000 تومان35/000 تومان70/000 تومان
چاپ پلات 100x100 cm25/000 تومان30/000 تومان40/000 تومان45/000 تومان50/000 تومان100/000 تومان