لیست قیمت لمینیت

(بروزرسانی تیر ۱۳۹۹)

سایزتیراژ معمولی (تومان)تیراژ زیاد (تومان)
لمینیت دورو مات A45/5004/500
لمینیت دورو براق A42/7502/500
لمینیت دورو مات A310/0008/000
لمینیت دورو براق A35/0004/000
لمینیت یکرو مات یکرو براق 100 35x508/0007/000
لمینیت دورو براق 35x507/0006/000
لمینیت یکرو مات یکرو براق 100 40x6014/00013/000
لمینیت دورو براق 40x6011/00010/000
لمینیت یکرو مات یکرو براق 100 50x7016/00015/000
لمینیت دورو براق 50x7013/00012/000
لمینیت یکرو مات یکرو براق 100 60x9027/00025/000
لمینیت دورو براق 60x9021/00019/000
لمینیت یکرو مات یکرو براق 100 70x10032/00030/000
لمینیت دورو براق 70x10025/00023/000
لمینیت یکرو مات یکرو براق 100x10045/00042/000
لمینیت دورو براق 100x10035/00032/000
لمینیت سرد شنی یکرو A44/00035/00
لمینیت سرد شنی یکرو 30x407/0006/000
لمینیت سرد شنی یکرو 40x6011/00010/000
لمینیت سرد شنی یکرو 50x7013/00011/500
لمینیت سرد شنی یکرو 60x9021/00019/000
لمینیت سرد شنی یکرو 100x7025/00022/000
لمینیت سرد شنی یکرو 100x1003/50003/2000