لیست قیمت تخته شاسی

(بروزرسانی تیر ۱۳۹۹)

سایزشاسی 8 میلشاسی 15 میلشاسی 30 میل
تخته شاسی 20x20 با چاپ و لمینیت مات9/000 تومان11/000 تومان15/000 تومان
تخته شاسی 20x30 با چاپ و لمینیت مات9/000 تومان11/000 تومان15/000 تومان
تخته شاسی 30x40 با چاپ و لمینیت مات16/000 تومان18/500 تومان25/000 تومان
تخته شاسی 30x30 با چاپ و لمینیت مات16/000 تومان18/500 تومان25/000 تومان
تخته شاسی 40x40 با چاپ و لمینیت مات37/000 تومان43/000 تومان55/000 تومان
تخته شاسی 35x50 با چاپ و لمینیت مات43/000 تومان49/500 تومان60/000 تومان
تخته شاسی 40x60 با چاپ و لمینیت مات58/000 تومان68/000 تومان75/000 تومان
تخته شاسی 50x50 با چاپ و لمینیت مات58/000 تومان68/000 تومان75/000 تومان
تخته شاسی 50x70 با چاپ و لمینیت مات75/000 تومان88/000 تومان95/000 تومان
تخته شاسی 60x90 با چاپ و لمینیت مات115/000 تومان135/000 تومان150/000 تومان
تخته شاسی 70x100 با چاپ و لمینیت مات145/000 تومان175/000 تومان190/000 تومان