چاپ لارج فرمت

فوم بورد 5 میل

فوم بورد 10 میل

شاسی 8 میل

شاسی 16 میل

لیست قیمت تخته شاسی

 

سایزشاسی 8 میلشاسی 15 میلشاسی 30 میل
تخته شاسی 20x20 با چاپ و لمینیت مات9/000 تومان11/000 تومان15/000 تومان
تخته شاسی 20x30 با چاپ و لمینیت مات9/000 تومان11/000 تومان15/000 تومان
تخته شاسی 30x40 با چاپ و لمینیت مات16/000 تومان18/500 تومان25/000 تومان
تخته شاسی 30x30 با چاپ و لمینیت مات16/000 تومان18/500 تومان25/000 تومان
تخته شاسی 40x40 با چاپ و لمینیت مات37/000 تومان43/000 تومان55/000 تومان
تخته شاسی 35x50 با چاپ و لمینیت مات43/000 تومان49/500 تومان60/000 تومان
تخته شاسی 40x60 با چاپ و لمینیت مات58/000 تومان68/000 تومان75/000 تومان
تخته شاسی 50x50 با چاپ و لمینیت مات58/000 تومان68/000 تومان75/000 تومان
تخته شاسی 50x70 با چاپ و لمینیت مات75/000 تومان88/000 تومان95/000 تومان
تخته شاسی 60x90 با چاپ و لمینیت مات115/000 تومان135/000 تومان150/000 تومان
تخته شاسی 70x100 با چاپ و لمینیت مات145/000 تومان175/000 تومان190/000 تومان

لیست قیمت فوم بورد

 

سایز فوم بوردفوم بورد 5 میل با چاپ فتوگلاسه و لمینیت سرد ماتفوم بورد 10 میل با چاپ فتوگلاسه و لمینیت سرد ماتفوم بورد 5 میل با چاپ کوتد و لمینیت ماتفوم بورد 10 میل با چاپ کوتد و لمینیت ماتفوم بورد 5 میل با چاپ کوتدفوم بورد 10 میل با چاپ کوتد
20x307/000 تومان
گلاسه با سلفون مات یا براق
8/500 تومان
گلاسه با سلفون مات یا براق
********************
30x4014/000 تومان
گلاسه با سلفون مات یا براق
17/000 تومان
گلاسه با سلفون مات یا براق
********************
35x5032/000 تومان37/000 تومان32/000 تومان37/000 تومان25/000 تومان32/000 تومان
45x6052/000 تومان59/000 تومان52/000 تومان59/000 تومان40/000 تومان47/000 تومان
50x7062/000 تومان72/000 تومان62/000 تومان72/000 تومان48/000 تومان62/000 تومان
60x90100/000 تومان115/000 تومان100/000 تومان115/000 تومان75/000 تومان90/000 تومان
100x70120/000 تومان140/000 تومان120/000 تومان140/000 تومان95/000 تومان120/000 تومان
100x140250/000 تومان300/000 تومان250/000 تومان300/000 تومان200/000 تومان250/000 تومان

پلات و لمینیت
از مزیت های این چاپ کیفیت بالای آن و قیمت ارزان تر نسبت به چاپ عکس و همچنین عرض بیشتر چاپ.
استفاده از جوهر های اصلی باعث بالاتر رفتن و ماندگاری بیشتر کیفیت چاپ پلات میشود

لیست قیمت چاپ پلات

 

سایزکوتد 80 گرم (قیمت به تومان)کوتد 120 گرم (قیمت به تومان)کوتد 160 گرم (قیمت به تومان)کوتد 180 گرم (قیمت به تومان)فتوگلاسهفتو ابریشمی
چاپ پلات 35x50 cm
(حداقل سفارش 2 عدد یا مضرب زوج )
5/000 تومان6/000 تومان8/000 تومان9/000 تومان10/000 تومان20/000 تومان
چاپ پلات 45x60 cm
(حداقل سفارش 2 عدد یا مضرب زوج )
7/000 تومان9/000 تومان11/000 تومان13/000 تومان14/000 تومان30/000 تومان
چاپ پلات 50x70 cm
(حداقل سفارش 2 عدد یا مضرب زوج )
10/000 تومان12/000 تومان16/000 تومان18/000 تومان19/000 تومان40/000 تومان
چاپ پلات 60x90 cm14/000 تومان18/000 تومان22/000 تومان25/000 تومان27/000 تومان50/000 تومان
چاپ پلات 100x70 cm18/000 تومان21/000 تومان28/000 تومان32/000 تومان35/000 تومان70/000 تومان
چاپ پلات 100x100 cm25/000 تومان30/000 تومان40/000 تومان45/000 تومان50/000 تومان100/000 تومان

لیست قیمت چاپ لمینیت

 

سایزتیراژ معمولی (تومان)تیراژ زیاد (تومان)
لمینیت دورو مات A45/5004/500
لمینیت دورو براق A42/7502/500
لمینیت دورو مات A310/0008/000
لمینیت دورو براق A35/0004/000
لمینیت یکرو مات یکرو براق 100 35x508/0007/000
لمینیت دورو براق 35x507/0006/000
لمینیت یکرو مات یکرو براق 100 40x6014/00013/000
لمینیت دورو براق 40x6011/00010/000
لمینیت یکرو مات یکرو براق 100 50x7016/00015/000
لمینیت دورو براق 50x7013/00012/000
لمینیت یکرو مات یکرو براق 100 60x9027/00025/000
لمینیت دورو براق 60x9021/00019/000
لمینیت یکرو مات یکرو براق 100 70x10032/00030/000
لمینیت دورو براق 70x10025/00023/000
لمینیت یکرو مات یکرو براق 100x10045/00042/000
لمینیت دورو براق 100x10035/00032/000
لمینیت سرد شنی یکرو A44/00035/00
لمینیت سرد شنی یکرو 30x407/0006/000
لمینیت سرد شنی یکرو 40x6011/00010/000
لمینیت سرد شنی یکرو 50x7013/00011/500
لمینیت سرد شنی یکرو 60x9021/00019/000
لمینیت سرد شنی یکرو 100x7025/00022/000
لمینیت سرد شنی یکرو 100x1003/50003/2000