لیست قیمت تخته شاسی

(بروز رسانی تابستان 1398)

سایزشاسی 8 میلشاسی 15 میلشاسی 30 میل
تخته شاسی 20x30 با چاپ و لمینیت مات8/000 تومان10/000 تومان15/000 تومان
تخته شاسی 30x40 با چاپ و لمینیت مات15/000 تومان17/500 تومان25/000 تومان
تخته شاسی 35x50 با چاپ و لمینیت مات41/000 تومان47/500 تومان60/000 تومان
تخته شاسی 40x60 با چاپ و لمینیت مات56/000 تومان65/000 تومان75/000 تومان
تخته شاسی 50x70 با چاپ و لمینیت مات73/000 تومان85/000 تومان95/000 تومان
تخته شاسی 60x90 با چاپ و لمینیت مات110/000 تومان130/000 تومان150/000 تومان
تخته شاسی 70x100 با چاپ و لمینیت مات140/000 تومان170/000 تومان190/000 تومان