لیست قیمت چاپ دیجیتال
بروز رسانی بهار 98

خدمات چاپ دیجیتالقیمت
چاپ دیجیتال A4 یکرو 80 گرم تحریر تک رنگ185 تومان
چاپ دیجیتال A4 دورو 80 گرم تحریر تک رنگ200 تومان
چاپ دیجیتال A4 یکرو 80 گرم تحریر700 تومان
چاپ دیجیتال A4 دورو 80 گرم تحریر1200 تومان
چاپ دیجیتال A4 یکرو 100 گرم کتان850 تومان
چاپ دیجیتال A4 دورو 100 گرم کتان1350 تومان
چاپ دیجیتال A4 یکرو 135 گرم گلاسه950 تومان
چاپ دیجیتال A4 دورو 135 گرم گلاسه1500 تومان
چاپ دیجیتال A4 یکرو 170 گرم گلاسه1080 تومان
چاپ دیجیتال A4 دورو 170 گرم گلاسه1700 تومان
چاپ دیجیتال A4 یکرو 250 گرم گلاسه1200 تومان
چاپ دیجیتال A4 دورو 250 گرم گلاسه1950 تومان
چاپ دیجیتال A4 یکرو 300 گرم گلاسه1350 تومان
چاپ دیجیتال A4 دورو 300 گرم گلاسه2050 تومان
چاپ دیجیتال A4 یکرو 160 گرم کتان یا کارتی1200 تومان
چاپ دیجیتال A4 دورو 160 گرم کتان یا کارتی1750 تومان
چاپ دیجیتال A4 یکرو 300 گرم کتان یا کارتی1900 تومان
چاپ دیجیتال A4 دورو 300 گرم کتان یا کارتی2600 تومان
چاپ دیجیتال A4 یکرو 300 گرم کتان کهلر آلمان2500 تومان
چاپ دیجیتال A4 دورو 300 گرم کتان کهلر آلمان3000 تومان
چاپ دیجیتال برچسب A4 پشت چسبدار مات یا براق2500 تومان
چاپ دیجیتال برچسب پی وی سی سفید A44500 تومان
چاپ دیجیتال برچسب پی وی سی شفاف A43700 تومان
چاپ دیجیتال A4 یکرو 120 گرم عروسکی یا کرافت1150 تومان
چاپ دیجیتال A4 دورو 120 گرم عروسکی یا کرافت1750 تومان
چاپ دیجیتال A4 یکرو 120 گرم صدفی1300 تومان
چاپ دیجیتال A4 دورو 120 گرم صدفی1950 تومان
چاپ دیجیتال A4 یکرو 160 گرم عروسکی یا کرافت1300 تومان
چاپ دیجیتال A4 دورو 160 گرم عروسکی یا کرافت1750 تومان
چاپ دیجیتال A4 یکرو 250 گرم عروسکی یا کرافت1650 تومان
چاپ دیجیتال A4 دورو 250 گرم عروسکی یا کرافت2050 تومان
چاپ دیجیتال A4 یکرو 300 گرم عروسکی یا کرافت1750 تومان
چاپ دیجیتال A4 دورو 300 گرم عروسکی یا کرافت2200 تومان
چاپ دیجیتال A4 کالک ساده1300 تومان
چاپ دیجیتال A4 کالک رنگی1650 تومان
چاپ دیجیتال A4 یکرو مقوای 200 گرم فابریانو ساده1950 تومان
چاپ دیجیتال A4 دورو مقوای 200 گرم فابریانو ساده2450 تومان
چاپ دیجیتال A4 یکرو مقوای 220 گرم فابریانو بافت دار1950 تومان
چاپ دیجیتال A4 دورو مقوای 220 گرم فابریانو بافت دار2650 تومان
چاپ دیجیتال A4 یکرو مقوای 300 گرم فابریانو بافت دار و صدفی3200 تومان
چاپ دیجیتال A4 دورو مقوای 300 گرم فابریانو بافت دار و صدفی4000 تومان